عشق ايرانی چيست و عاشق ايران کيست ؟

واقعا به چه کسی ميتوان گفت عاشق و چه چيزی عشق واقعی است و  عاشق کيست ؟

  اگر عاشق واقعی باشی منظورم را می فهمی و اگر نباشی می توانی صحبت من را بخوانی و خودت فکر کنی

بياييد چند دقيقه ای جدی باشيم و کمی بينديشيم

(( يا علی گفتيم و عشق آغاز شد ))

برای تو عزيز هم وطنم مينويسم که هر جا باشی، باز هم عشق به سرزمين پاکت ايران را در دل زنده نگه ميداری و به يادش خواهی

بود . ميخواهم خودمونی صحبت کنم ، ميخوام بگم  عشق ايرانی  به چی ميگن , به کی ميگن عاشق وطنشه ، عاشق مردمشه

 هر چيزی که می خونيد صحبت دل خودمه نه کسی ديگه , من هم مثل تموم جوونای ديگه ايرانی هستم با همون عقايد و افکار

  دوست دارم بدونيد که من برای چی اسم سايتم رو  ( عشق ايرانی Love Irani ) گذاشتم و آيا تنها فقط به فکر يه اسم جذاب بودم ؟

مطمئنا چنين نيست، که فقط بخواهم مشتری برای سايت جذب کنم و  هدف ديگه ای نداشته ام , بلکه دوست داشتم هم وطنام

بدونن که ، به چند تا عکس و چند تا نامه و ... از يه نفر گرفتن رو عشق و عاشقی نميگن و عشق واقعی پر ارزش تر و والاتر از

اين صحبت هاست که بخواهد با اين چيز های کم ارزش و زود گذر مقايسه بشه و اسمشو ميشه يك سرگرمی گذاشت .

اين قبيل عشقها امروز هست و فردا نيست و به قول شيرازيها  اس و قسی  نداره و هر چقدر هم عميق باشه يه روزی تموم ميشه

ولی اون عشق واقعی است که  آدم  رو  زير و  رو  ميکنه و هميشه دوام داره و فنا شدنی نيست که اون عشق ،  اول به خداست

دوم به عزيزان خدا و سوم هم به سرزمين و عزيزان خودت و همچنين به تمدن، فرهنگ و هنر ايران زمين، که باعث ميشه هميشه

 يادت زنده بمونه و  زود فراموش نشی .

چو ايران نباشد تن من مباد ، بدين بوم و بر زنده يکتن مباد                                             

                                              دريغ است ايران که ويران شود ، کنام پلنگان و شيران شود .

اميدوارم هر جا که هستی ، عاشق واقعی باشی و سرزمين خودت رو با همه مسائل و مشکلاتش ، خوبيها و بديهاش

عاشقانه دوست بداری و به اون افتخار کنی و موفق و سربلند باشی .

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت                                                

                                                         باشدت اندر شهرياری بر قرار و بر دوام

سال خرم  فال نيکو  مال وافر  حال خوش                                                                 

                                                             اصل ثابت  نسل باقی  تخت عالی  بخت رام .

Love Irani For Always

مخلص تموم ايرانيهای وطن دوست و عاشق  

امين محمودی  
 

 

تهيه شده توسط عشق ايرانی, تمام محتويات سايت رزرو شده است

طراحی وب سايت : امين محمودی