بازگشت به آلبوم تصاوير

تخت جمشيد ( پرسپوليس ) - شيراز

Takhte Jamshid-Shiraz Naghshe Rostam-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Kurosh Pasargad

Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz

Naghshe Rostam-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Naghshe Rostam-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz A Rhyton from Ecbatan

Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Naghshe Rostam-Shiraz Faravahar Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz

Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz Takhte Jamshid-Shiraz

Darious the Great , Takhte Jamshid-Shiraz  Takhte Jamshid-Shiraz  Takhte Jamshid-Shiraz


Copyright by Love Irani. All rights reserved..

Web Site By Amin Mahmoodi.